Leike

166 tekstów – auto­rem jest Leike.

ona

Wiesz, poz­nałem ko­goś. To był zu­pełny przy­padek. Nie szu­kałem jej. To było jak burza. Ona po­wie­działa coś, ja jej od­po­wie­działem. Za­nim się zo­rien­to­wałem, chciałem, aby ta roz­mo­wa trwała przez resztę mo­jego życia. [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 18 stycznia 2015, 16:46

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 17 stycznia 2015, 13:42

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 15 stycznia 2015, 13:45

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 14 stycznia 2015, 15:23

dużo myślę o tobie

Dużo myślę o Tobie.
Zas­ta­nawiam się... o czym myślisz, co ro­bisz, czy spra­wia Ci to przy­jem­ność, jak wyglądasz, czy masz związa­ne czy roz­puszczo­ne włosy, czy zmyłaś już ma­kijaż, jak pachniesz, co masz na [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 13 stycznia 2015, 19:35

najwspanialszy mężczyzna

"Dro­ga Klaro,
Nie zas­tałaś mnie dzi­siaj w do­mu pier­wszy raz od po­nad trzech lat. I nie zas­ta­niesz już nig­dy więcej. Spa­kowałem wszys­tkie swo­je rzeczy i wyp­ro­wadziłem się do no­wego mie­szka­nia, które ku­piłem tydzień [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 stycznia 2015, 11:42

w porządku

Siedzę w pocze­kal­ni na twar­dej ław­ce i czuję niepokój. Ten sam lęk, kiedy sie­dzi się w pocze­kal­ni u den­tysty. Na­wet jeśli umówiłeś się tyl­ko na przegląd i wiesz, że masz zdro­we i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 10 stycznia 2015, 01:51

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

list • 5 stycznia 2015, 14:06

Je­go oczy na­leżały do nieba. Mieniły się tak sa­mo jak gwiazdy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 grudnia 2014, 16:04

Jak się czuję? Chcesz wie­dzieć, jak się czuję? Czuję się pus­ty w środ­ku. Czuję, jak­by we mnie uno­sił się je­dynie ja­kiś trujący gaz. Który niszczy mój or­ga­nizm. Który wy­pala mnie od środka. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 października 2014, 20:37

Leike

O miłości wiedział więcej niż o życiu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Leike

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 października 2015, 23:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st najwspanialszy mężczyz­na

19 kwietnia 2015, 12:14Canaletta sko­men­to­wał tek­st ona

19 stycznia 2015, 00:34Dżybril sko­men­to­wał tek­st ona

18 stycznia 2015, 16:46Leike do­dał no­wy tek­st ona

13 stycznia 2015, 19:49mechaa sko­men­to­wał tek­st dużo myślę o to­bie

13 stycznia 2015, 19:35Leike do­dał no­wy tek­st dużo myślę o to­bie

12 stycznia 2015, 11:42Leike do­dał no­wy tek­st najwspanialszy mężczyz­na